شرکت فرهنگ

فرهنگ سازمانی

فلسفه تجارت:

نگاهی به خواسته های مشتری گرا به عنوان - الزامات

نگاهی نوآوری علمی و فناوری به عنوان نیروی محرکه - نوآوری

نگاهی کیفیت محصول به عنوان پیگیری - کیفیت

نگاهی ایجاد ارزش به عنوان هسته اصلی - VALUE

نگاهی رضایت مشتری به عنوان هدف - TRUST

ماموریت:

حفظ بهبود. ارائه به مشتریان با راه حل رقابتی ترین و خدمات برای ایجاد حداکثر ارزش!

 


WhatsApp Online Chat !