វប្បធម៍សហគ្រាស

វប្បធម៍សហគ្រាស

ទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្ម:

ទទួលយកការទាមទាររបស់អតិថិជនជាការតម្រង់ទិស - តម្រូវការ

ចូរយកការច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាកម្លាំងជំរុញ - ការច្នៃប្រឌិត

ចូរយកគុណភាពផលិតផលដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ - គុណភាព

ចូរយកការបង្កើតតម្លៃជាស្នូល - តម្លៃ

ទទួលយកការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនជាគោលដៅនេះ - ទំនុកចិត្ដ

បេសកកម្ម:

រក្សាប្រសើរឡើង។ ផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវដំណោះស្រាយនិងសេវាកម្មមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនបំផុតដើម្បីបង្កើតតម្លៃអតិបរមា!

 


WhatsApp Online Chat !