ව්යවසාය සංස්කෘතික

ව්යාපාරික සංස්කෘතියකට

ව්යාපාරික දර්ශනය:

අවශ්යතාවය - මෙම අරමුණු ලෙස පාරිභෝගික ඉල්ලුම ගන්න

ගාමක බලවේගය ලෙස විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික සොයා ගැනීම්, ගත - මාරයාට

සොයා යාම ලෙස නිෂ්පාදන ගුණාත්මක ගන්න - තත්ත්ව

මූලික කර අගයක් නිර්මාණය ගත - වටිනාකම

ඉලක්කය ලෙස පාරිභෝගික තෘප්තිය ගන්න - විශ්වාසය

මෙහෙවර:

වැඩි දියුණු කරන්න. උපරිම අගය නිර්මාණය කිරීමට වඩාත් තරඟකාරී විසඳුම් සහ සේවා සමඟ පාරිභෝගිකයන්ට ලබා!

 


WhatsApp Online Chat !